Met dank aan

Algemene Voorwaarden Scouting Oisterwijk

Lidmaatschap en contributie

 1. Inschrijving bij Scouting Oisterwijk (en de landelijke vereniging Scouting Nederland) geschiedt door middel van het inschrijfformulier welke verkrijgbaar is bij de speltakleiding.
 2. De inschrijving start op de datum zoals aangeven op het inschrijfformulier.
 3. De contributie en (indien van toepassing) het kampgeld, worden door middel van automatische incasso geheven. Bij aanmelding na 1 oktober dient de eerste contributie door u zelf overgemaakt te worden (zie punt 6).
 4. De contributie wordt geïncasseerd rond oktober in het nieuwe scoutingjaar; het kampgeld wordt bij deelname geïncasseerd rond juni (dus aan het einde van het scoutingjaar).
 5. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur en de groepsraad.
 6. Voor het seizoen 2017-2018 bedraagt de contributie € 116 euro voor alle speltakken; het kampgeld bedraagt € 90 of € 100 (afhankelijk van de speltak). Bevers gaan niet op kamp, maar doen wel een afsluitende activiteit waarvoor een bijdrage van ongeveer € 20 kan worden gevraagd.
 7. Indien een jeugdlid wordt aangemeld na 1 oktober, dan wordt u verzocht de (eventueel gedeeltelijke) contributie zelf over te maken op rekeningnummer IBAN NL39RABO 013.89.02.674 t.n.v. Scouting Oisterwijk met vermelding van de naam van uw kind. De volgende bedragen gelden voor aanmelding in het lopende scouting seizoen (september - juni):
  Begin seizoen t/m 31 december: € 116
  1 januari t/m 31 maart: € 58
  april t/m einde seizoen: € 32
 8. Opzegging dient schriftelijk (per brief dan wel e-mail) te gebeuren aan de teamleider van de betreffende speltak of aan de penningmeester.

Aansprakelijkheid

 1. Scouting Oisterwijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door verlies of diefstal van eigendommen.
 2. Scouting Oisterwijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door blessures of letsel ontstaan tijdens activiteiten.
 3. Schade toegebracht aan eigendommen van Scouting Oisterwijk wordt verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
 4. Het is mogelijk dat ouders tijdens scoutingactiviteiten het uitreiken c.q. toedienen van medicijnen (in tabletvorm, vloeibare vorm of zalf/crème) aan hun kind delegeren aan de speltakleiding. Als ouder blijft u echter wel te allen tijde hiervoor verantwoordelijk. Vrijwilligers zullen uiterst zorgvuldig met uw aanwijzingen rondom het toedienen omgaan, echter nimmer zullen zij aansprakelijk gesteld kunnen worden.
 5. In geval van medische noodzaak zullen vrijwilligers naar hun beste weten handelen; eventueel – maar niet noodzakelijk – door middel van het inschakelen van een arts. Nimmer kunnen vrijwilligers aansprakelijk worden gesteld.

Algemene verordening gegevensbescherming/privacyverklaring

 1. Scouting Oisterwijk bewaart alle persoonsgegevens van dit inschrijfformulier in Scouts Online. Dit is de online administratieve applicatie van Scouting Nederland waarin wij verplicht zijn onze kader- en jeugdleden te registreren.
 2. Scouting Oisterwijk stuurt jaarlijks een overzicht van alle aangesloten kader- en jeugdleden naar de gemeente Oisterwijk, dit in verband met de ledenafhankelijke subsidie die wij als vereniging ontvangen. Deze gegevens bestaan uit: voor- en achternaam, geboortedatum, NAW-gegevens en geslacht per kader- en jeugdlid.
 3. Scouting Oisterwijk zal overzichten van persoonsgegevens nooit verstrekken aan andere externe partijen, met uitzondering van punt 2, zonder schriftelijke toestemming van de verzorger(s) van de betreffende jeugdleden.
 4. Gezondheidsformulieren die worden opgevraagd voor een gepland weekend of kamp zullen maximaal tot het einde van deze activiteit worden bewaard en daarna worden vernietigd.
 5. Scouting Oisterwijk maakt regelmatig gebruik van foto- en/of filmmateriaal voor promotieactiviteiten op social media (zoals Facebook, Twitter, Instagram en de eigen website) en voor lokale/regionale overige media e.d.
 6. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier geeft u toestemming dat wij foto en/of filmmateriaal van uw kind(eren) mogen maken en gebruiken voor het hierboven genoemde punt 5.
 7. Scouting Oisterwijk hanteert verschillende communicatiekanalen (Whatsapp, telefoon en e-mail), om belangrijke informatie te communiceren naar de ouder(s)/verzorger(s) van haar leden. Hierbij is mail het meest gebruikte communicatiekanaal voor het communiceren van informatie. Ouder(s)/verzorger(s) van leden zullen nooit ongevraagd toegevoegd worden aan groepsgesprekken of mailinglijsten.
 8. Op het moment van uitschrijven worden alle persoonsgegevens uit onze ledenadministratie verwijderd.
 9. Scouting Oisterwijk blijft gerechtigd om eerder gemaakt foto- en/of filmmateriaal te gebruiken voor promotieactiviteiten zoals beschreven hierboven in punt 5.
 10. Iedereen kan een beroep doen op het ‘Recht op vergetelheid’. Dit recht houdt in dat alle schriftelijke en digitale persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd en vernietigd dienen te worden.
 11. Wilt u bezwaar maken als ouder(s)/verzorger(s) tegen de privacyverklaring, omdat u bijvoorbeeld niet wilt dat uw kind(eren) op foto-/filmmateriaal kom(t/en) te staan of voor het genoemde in punt 5 gebruikt worden, dan dient u dit schriftelijk bij ons te melden.

Overige

 1. Scouting Nederland heeft een kledingcode met de naam Scoutfit. De kleding, naar voorschrift van de betreffende speltak, dient aangeschaft te worden voor eigen rekening. Het Scoutfit wordt gedragen bij alle scoutingactiviteiten.